REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.HSECOMPANY.PL


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hsecompany.pl prowadzony jest przez Mateusza Pytko prowadzącego działalność pod firmą HSE Mateusz Pytko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: ul. Rydygiera 8 20B, lok. 223, NIP: 525-21-96-962, REGON: 146990080
 2. Niniejszy Regulamin opisuje zasady prowadzenia Serwisu przez Administratora.
 3. Definicje:
  1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hsecompany.pl
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
  4. Administrator – Mateusz Pytko prowadzący działalność pod firmą HSE Mateusz Pytko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: ul. Rydygiera 8/20B, lok. 223, 01-793 Warszawa, NIP: 525-21-96-962, REGON: 146990080,
  5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu internetowego,
  6. Usługa – usługi świadczone przez Administratora w ramach działalności Serwisu tj. oferowanie wynajmu walizek.
 4. Do korzystania z Serwisu internetowego www.hsecomapny.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwaleni i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

§ 2. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem serwisu polegają na:
  1. dostarczenie Użytkownikom informacji związanych z branżą rowerową, w szczególności dostarczenie informacji na temat akcesoriów rowerowych, oferowanych przez producentów na polskim rynku,
  2. umożliwienie skorzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik może zamówić u Administratora walizki na akcesoria rowerowe, wskazane na stronie Serwisu internetowego.
 2. Cechy produktu, w szczególności wymiary opisane są na stronie Serwisu internetowego.
 3. Zamówienie można złożyć:
  1. drogą mailową, kontaktując się na adres info@hsecompany.pl
  2. drogą telefoniczną, kontaktując się pod nr tel. +48 508 020 002
 4. Zamówienie zostanie skutecznie złożone, jeśli produkt oferowany w ramach Usługi, będzie dostępny na stanie.
 5. Zamówienie składane drogą o której mowa w pkt. 4 a) niniejszego paragrafu, można składać o dowolnej godzinie, przez całą dobę.
 6. Zamówienie składane drogą o której mowa w pkt. 4 b) niniejszego paragrafu, można składać w godzinach 9:00-17:00
 7. Odbiór zamówienia następuje w siedzibie Administratora, tj. pod adresem ul. Rydygiera 8 bud. 20B lok. 223, 01-793 Warszawa.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2020 r.